Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1365 NET - Đường truyền quan trọng 20 45 44.44%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 26 120 21.67%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 144 12.50%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%