Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 42 45.24%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 33 139 23.74%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 93 34.41%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%