Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 53 41.51%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%