Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 55 40.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 47 233 20.17%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 47 206 22.82%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 52 156 33.33%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 150 12.00%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 24 40 60.00%