Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%