Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%