Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 44 40.91%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 106 22.64%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%