Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 44 118 37.29%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 34 17.65%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 29 76 38.16%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 13 32 40.63%
695 DOM - Xếp hình 3D 31 61 50.82%
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 47 206 22.82%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%