Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
638 VMACHINE 9 20 45.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
1094 SYM 4 45 8.89%
1095 SODUKU 0 3 0.00%
1098 MODULO 2 9 22.22%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%