Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1023 RACE - Đua ngựa 19 174 10.92%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 40 22.50%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 11 29 37.93%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 221 26.24%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%