Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1023 RACE - Đua ngựa 20 208 9.62%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 19 36.84%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 60 252 23.81%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%