#1023. RACE - Đua ngựa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 4

Dữ liệu vào:
5
5 4 3 2 1
6 5 4 3 2
Dữ liệu ra:
5 1
4 2
1 3
2 4
3 5
Dữ liệu vào:
2
5 2
5 1
Dữ liệu ra:
1 1 
2 2
Dữ liệu vào:
2
3 1
2 1
Dữ liệu ra:
1 1
2 2