#1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng, Ngày 1

Để có công việc làm thêm cho những X-men, giáo sư X mở thêm trường dạy chó X-dogs. Trường có 𝑛 con chó đánh số từ 1 tới 𝑛 . Mỗi con chó có thể bất hòa với không quá 3 con chó khác. Giả thiết quan hệ bất hòa ở đây là quan hệ hai chiều, tức là nếu con chó 𝑎 bất hòa với con chó 𝑏 thì con chó 𝑏 cũng bất hòa với con chó 𝑎 và ngược lại.

Hàng ngày các X-men có nhiệm vụ dắt chó đi dạo. Để giúp lũ chó được thoải mái, hạn chế việc xảy ra xung đột diện rộng, các X-men muốn chia 𝑛 con chó vào hai nhóm đi hai nơi khác nhau sao cho trong mỗi nhóm, mỗi con chó bất hòa với không quá 1 con chó khác.

Yêu cầu: Hãy giúp chia các con chó thành hai nhóm thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑛 ≤ 3×10^5 ;
  • Dòng thứ 𝑖 trong 𝑛 dòng tiếp theo chứa không quá 4 số: số đầu là số lượng những con chó bất hòa với con chó thứ 𝑖 , tiếp theo là chỉ số của các con chó đó.

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi từ YES nếu có phương án chia 𝑛 con chó vào hai nhóm thỏa mãn yêu cầu, ghi từ NO nếu không tồn tại phương án;
  • Trong trường hợp có tồn tại phương án chia nhóm:
    • Dòng hai ghi chỉ số các con chó trong nhóm thứ nhất;
    • Dòng ba ghi chỉ số các con chó trong nhóm thứ hai.

Các số trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
3 2 3 4
3 1 3 6
2 1 2
2 1 5
1 4
1 2
0
Dữ liệu ra:
YES
1 4 6 7
2 3 5