Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
GROUPDIV01.in GROUPDIV.out
GROUPDIV02.in GROUPDIV.out
GROUPDIV03.in GROUPDIV.out
GROUPDIV04.in GROUPDIV.out
GROUPDIV05.in GROUPDIV.out
GROUPDIV06.in GROUPDIV.out
GROUPDIV07.in GROUPDIV.out
GROUPDIV08.in GROUPDIV.out
GROUPDIV09.in GROUPDIV.out
GROUPDIV10.in GROUPDIV.out
GROUPDIV11.in GROUPDIV.out
GROUPDIV12.in GROUPDIV.out
GROUPDIV13.in GROUPDIV.out
GROUPDIV14.in GROUPDIV.out
GROUPDIV15.in GROUPDIV.out
GROUPDIV16.in GROUPDIV.out
GROUPDIV17.in GROUPDIV.out
GROUPDIV18.in GROUPDIV.out
GROUPDIV19.in GROUPDIV.out
GROUPDIV20.in GROUPDIV.out
GROUPDIV21.in GROUPDIV.out
GROUPDIV22.in GROUPDIV.out
GROUPDIV23.in GROUPDIV.out
GROUPDIV24.in GROUPDIV.out
GROUPDIV25.in GROUPDIV.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 14 M
GROUPDIV.out 3 B
GROUPDIV01.in 39 B
GROUPDIV02.in 71 B
GROUPDIV03.in 179 B
GROUPDIV04.in 131 B
GROUPDIV05.in 64 B
GROUPDIV06.in 7 K
GROUPDIV07.in 10 K
GROUPDIV08.in 14 K
GROUPDIV09.in 2 K
GROUPDIV10.in 4 K
GROUPDIV11.in 14 K
GROUPDIV12.in 2 K
GROUPDIV13.in 6 K
GROUPDIV14.in 6 K
GROUPDIV15.in 12 K
GROUPDIV16.in 2 M
GROUPDIV17.in 1 M
GROUPDIV18.in 1009 K
GROUPDIV19.in 1 M
GROUPDIV20.in 2 M
GROUPDIV21.in 6 M
GROUPDIV22.in 6 M
GROUPDIV23.in 3 M
GROUPDIV24.in 4 M
GROUPDIV25.in 7 M
check_GROUPDIV_with_testlib.cpp 1 K
data.yml 309 B