Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7131 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 785 ms 10524 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-05-11 19:04:51
#72031 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 822 ms 10504 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:41:06
#10496 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 870 ms 9756 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-10-22 0:27:43
#65524 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 907 ms 8476 K C++ 17 / 2 K halone 2021-12-20 8:59:55
#9215 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1310 ms 10064 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-05 15:46:40
#71069 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1311 ms 10204 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Anh Dũng 2022-02-06 5:51:12
#50421 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1347 ms 7640 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-08 8:06:15
#9168 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1357 ms 7952 K C++ 14 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-05 8:58:59
#55130 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1374 ms 7684 K C++ 17 / 1005 B Nguyễn Trần Quang Minh 2021-11-03 15:43:47
#50433 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1381 ms 8644 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-10-08 8:32:14
#84891 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1640 ms 14872 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-05-31 7:14:39
#54252 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1665 ms 14876 K C++ 14 / 900 B NTG 2021-11-01 5:02:52
#33188 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1701 ms 13640 K C++ 17 / 2 K Wilson Keith 2021-03-30 15:52:51
#9694 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1702 ms 15056 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-11 10:13:02
#46479 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1825 ms 15248 K C++ 14 / 1 K S0me0ne 2021-09-04 3:22:05
#54247 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 1868 ms 15916 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hà Nam Trân 2021-11-01 4:15:37
#34549 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 2377 ms 59288 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-04-14 11:44:16
#33184 #1215. GROUPDIV - PHÂN NHÓM Accepted 100 5159 ms 15948 K C++ 17 / 1 K UnKnown 2021-03-30 15:36:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: