Tên đăng nhập

trangia

Họ và tên

NTG

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-12 9:33:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500