#1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY HIẾU HƯNG YÊN ÔN TẠI HƯNG YÊN NGÀY 13/11/2019

Cho đồ thị có hướng gồm N đỉnh, M cung (có trọng số là độ dài cung). Bạn hãy tìm độ dài đường đi ngắn thứ nhì từ 1 đến N (có độ dài ngắn thứ nhì, khác độ dài đường đi ngắn nhất).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số N, M\ (2≤N≤2.10^4;0≤M≤10^5)
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số nguyên dương a,b,d tương ứng là có đường đi một chiều từ a đến b và độ dài bằng d\ (1≤d≤ 10^5) .

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhì, nếu không có thì ghi -1

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 6
1 2 5
1 3 5
2 3 1
2 4 5
3 4 5
1 4 13
Dữ liệu ra:
11
Giải thích:
  • Đường đi ngắn nhất: 1→2→4 hoặc 1→3→4 độ dài 10
  • Đường đi ngắn nhì: 1→2→3→4 độ dài 11 .