Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%