Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1145 DRAGON - Đảo rồng 6 22 27.27%