Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 21 23.81%