Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 35 54.29%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1143 SEQ2015 16 46 34.78%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1146 PTC - Phần tử chung 5 5 100.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 7 9 77.78%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 11 54.55%
1196 BRIDGE - Cầu đá 17 39 43.59%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%