#1085. GCD - Truy vấn GCD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CỦA TỈNH DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2020 TỈNH QUẢNG NINH

Thắng thích làm những bài toán liên quan đến truy vấn với các con số. Một hôm Thắng tìm được một bài toán mới mà anh ta cho rằng khá khó để giải quyết. Do đó, anh ta nhờ bạn giúp! Cho một dãy số nguyên a_1, a_2, ..., a_n q truy vấn (1 ≤ n, q ≤ 5.10^4; 1 ≤ a_i ≤ 10^5) . Có 2 loại truy vấn sau:

 • 1\ x\ y : Gán a_x = y ( 1 ≤ x ≤ n, 1 ≤ y ≤ 10^5, x,y là số nguyên);
 • 2\ l\ r\ g : Đếm các chỉ số i sao cho l ≤ i ≤ r gcd(a_i, g) = 1 ( 1 ≤ l ≤ r ≤ n, 1 ≤ g ≤ 10^5, l,r,g là các số nguyên). Kí hiệu gcd(a_i, g) là ước chung lớn nhất của a_i g . Hãy đưa ra câu trả lời cho mỗi truy vấn loại 2 .

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n là số phần tử của dãy.
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, ..., a_n .
 • Dòng thứ ba chứa số nguyên q là số truy vấn.
 • Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa một truy vấn thuộc 2 dạng như mô tả ở trên.

Dữ liệu ra:

 • Với mỗi truy vấn loại 2 , ghi ra trên một dòng chứa một số nguyên là câu trả lời của truy vấn đó.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
2 3 4 5
3
2 1 4 2
1 2 6
2 1 4 2
Dữ liệu ra:
2
1
Giải thích:
 • Với truy vấn đầu tiên: gcd(a_1, 2) = 2, gcd(a_2, 2) = 1, gcd(a_3, 2) = 2\text{ và }gcd(a_4, 2) = 1 , do đó câu trả lời là 2 .
 • Với truy vấn thứ ba: chỉ có gcd(a_4, 2) = 1 , do đó câu trả lời là 1 .

Giới hạn:

 • 30\% số test có 1 ≤ n,q ≤ 10^3 ;
 • 30\% số test khác chỉ gồm các truy vấn loại 2, 1 ≤ n,q ≤ 5.10^4 ;
 • 40\% test còn lại: Như ràng buộc trong đề bài.