Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 6 27 22.22%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 33 65 50.77%