Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%