Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%