#1203. CUTLINE - Cắt hàng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Ôn Thầy Hiếu Hưng Yên - T11/2019

Cho một ma trận gồm m hàng và n cột (2≤m,n≤10^3) . Mỗi phần tử của ma trận là một chữ cái la tinh thường. Các cột của ma trận khác nhau từng đôi một. Hãy tìm cách xóa nhiều nhất có thể các hàng đầu tiên của ma trận, sao cho phần còn lại vẫn đảm bảo các cột khác nhau từng đôi một.

Yêu cầu: Cho m,n và ma trận các ký tự. Hãy xác định số dòng tối đa có thể xóa được từ đầu ma trận.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên m n ;
  • Dòng thứ i trong m dòng sau chứa xâu độ dài n , tương ứng với dòng thứ i của ma trận.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên – số dòng tối đa có thể xóa được từ đầu ma trận.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
alfa
beta
zeta
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
4 6 
mrvica 
mrvica 
marica 
mateja
Dữ liệu ra:
1