Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#66736 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 37 ms 1472 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-29 7:29:43
#81199 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 39 ms 1404 K C++ / 897 B Dương Mạnh Hùng 2022-04-11 9:16:13
#8640 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 47 ms 1588 K C++ 17 / 933 B Phạm Thế Phong 2020-09-18 7:51:47
#66737 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 48 ms 1464 K C++ 11 / 857 B Nguyễn Thu Hà 2021-12-29 7:32:30
#45007 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 55 ms 3808 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 10:32:26
#71883 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 57 ms 1380 K C++ 14 / 803 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:13:06
#66733 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 63 ms 1488 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-12-29 7:19:31
#89315 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 85 ms 7992 K C++ 17 / 534 B GJZ 2022-08-17 8:25:09
#45958 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 182 ms 9168 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-29 10:13:56
#89319 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 230 ms 3296 K C++ 17 / 734 B cetctvt 2022-08-17 8:27:20
#81168 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 380 ms 2300 K C++ 17 / 677 B hông phuc 2022-04-11 7:40:35
#81219 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 387 ms 2324 K C++ / 840 B shizukachan 2022-04-11 9:56:37
#8638 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 400 ms 2272 K C++ 14 / 686 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-18 7:44:53
#89329 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 461 ms 1532 K C++ 17 / 1 K Nguyen Thanh Tung 2022-08-17 9:59:14
#8655 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 596 ms 23244 K C++ 14 / 690 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-18 11:14:22
#89317 #1203. CUTLINE - Cắt hàng Accepted 100 2709 ms 2388 K C++ 17 / 689 B Gyt43 2022-08-17 8:26:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: