Tên đăng nhập

nguyentribaothang

Họ và tên

Tập code

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-31 11:26:40

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500