#4. QUINE - Hack não!!!

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Viết chương trình in ra chính mã nguồn của mình.

Lưu ý: Mã phải chứa ít nhất 10 ký tự đọc được.

Dữ liệu vào:

  • Không có dữ liệu vào

Dữ liệu ra:

  • Mã nguồn của chính chương trình đó

Giới hạn và gợi ý:

Đây là bài tập để test chương trình chấm đặc biệt.