#3. COPYCAT - Sao chép

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Dữ liệu vào: copycat.inp Dữ liệu ra: copycat.out
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Chú ý: Bài này nhập từ file và xuất ra file.

Nhập vào số nguyên dương a , ghi ra chính số a .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là số bộ dự liệu;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương a .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng,mỗi dòng là số a tương ứng ở dữ liệu vào.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1
2
3
Dữ liệu ra:
1
2
3
Dữ liệu vào:
1
1000000000000000000000000000000000
Dữ liệu ra:
1000000000000000000000000000000000

Giới hạn và gợi ý:

Trong tất cả các test có 1 \leq T \leq 10, 1 \leq a \leq 10 ^ {1000} .

  • Subtask \#1 : 10\% số test có 1 \leq a \leq 3 ;
  • Subtask \#2 : 20\% số test khác có 1 \leq a \leq 100000
  • Subtask \#3 : 70\# số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Lưu ý: Dữ liệu được nhập từ tệp và xuất ra tệp.