Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 212 1817 11.67%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 30 70.00%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 15 30 50.00%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 24 77 31.17%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 5 13 38.46%