Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 266 2177 12.22%
5048 MUAQUA - Mua quà 23 42 54.76%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%