Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 260 2243 11.59%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 38 55.26%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 86 29.07%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 7 15 46.67%