#5052. MINSTR - Xâu nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Dữ liệu vào: MINSTR.inp Dữ liệu ra: MINSTR.out
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 - NĂM HỌC 2021 – 2022

Cho một xâu ký tự S độ dài n (các ký tự được đánh chỉ số từ 1 đến n ). Hai ký tự ở vị trí i j được gọi là vị trí đối xứng nếu i+j=n+1\ (1≤i,j≤n) .

Bạn được phép hoán đổi hai ký tự ở các vị trí đối xứng bất kỳ cho nhau. Hãy biến đổi xâu S thành xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu S chỉ chứa các chữ cái latinh thường.

Kết quả:

  • Một dòng chứa xâu kết quả.

Chú ý: Bài này nhập/xuất với file.

Ví dụ:

Dữ liệu:

dbca

Kết quả:

abcd

Giải thích:

  • Hoán đổi ký tự đầu với ký tự cuối.

Giới hạn:

  • Độ dài xâu S không vượt quá 1000 .