#5050. KIEMTRA - Kiểm tra

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Dữ liệu vào: KIEMTRA.inp Dữ liệu ra: KIEMTRA.out
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong mỗi lần kiểm tra bài cũ, thầy giáo liên tục đặt ra những câu hỏi cho học sinh trả lời. Nếu trả lời đúng, thầy giáo sẽ ghi kết quả là chữ ‘A’ (Accepted) và cho điểm bằng với số câu trả lời đúng liên tiếp tính đến câu hỏi hiện tại rồi đưa ra câu hỏi khó hơn, nếu trả lời sai, thầy giáo sẽ ghi kết quả là chữ ‘W’ (Wrong), cho điểm 0 câu hỏi đó đồng thời đưa ra câu hỏi dễ. Thầy giáo sẽ dừng lại khi nào thầy muốn. Ví dụ, nếu kết quả kiểm tra của học sinh được thầy giáo ghi là “AAWAWAAA” thì học sinh đó được 1+2+0+1+0+1+2+3=10 điểm.

Biết rằng kết quả kiểm tra của Tèo là một xâu ký tự s chỉ gồm hai loại chữ cái ‘A’ và ‘W’. Hãy tính điểm của Tèo.

Dữ liệu:

Nhập từ tệp KIEMTRA.inp

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Kết quả:

Ghi ra tệp KIEMTRA.out

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là điểm của Tèo.

Ví dụ:

KIEMTRA.inp:

AAWAWAAA

KIEMTRA.out:

10

Giới hạn:

  • Độ dài xâu s không quá 1000 ký tự.