#389. LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho tập hợp A = {1, 2, …, n} . Liệt kê các hoán vị của A .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một hoán vị của tập A , các hoán vị liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần, mỗi số trên một dòng cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
Giải thích:
  • Tập A 3 phần tử thì sẽ có 6 hoán vị, các hoán vị được liệt kê theo thứ tự tăng dần như trên.

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 9 .