#1. PLUS - A cộng B

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên A B . Tính và in ra kết quả biểu thức A+B .

Dữ liệu vào:

 • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên A, B được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

 • Một số nguyên duy nhất là kết quả của phép tính A+B .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3
Dữ liệu ra:
5

Giới hạn:

 • 100\% số test có |A|, |B| \le 10^9

Code mẫu:

Bạn phải nhập/xuất đúng theo đề bài yêu cầu. Không "thông báo" khi nhập/xuất.

C++, C++11, C++14, C++17
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int A, B;
  cin >> A >> B;
  cout << A + B;
  return 0;
}
C
#include <stdio.h>
int main() {
  int A, B;
  scanf("%d %d\n", &A, &B);
  printf("%d\n", B + A);
  return 0;
}
Pascal
program plus;
var a, b: longint;
begin
  readln(a, b);
  writeln(a + b);
end.
CSharp
using System;
using System.IO;
namespace mycsharp{
	class aplusb{
		static void Main(){
			string[] s=Console.ReadLine().Split(' ');
			int a=Convert.ToInt32(s[0]);
			int b=Convert.ToInt32(s[1]);
			Console.Write((a + b).ToString());
		}
	}
}
Python3
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
Python2
a, b = map(int, raw_input().split())
print a + b
Java
import java.util.*;
public class APlusB {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
		int a = in.nextInt();
    int b = in.nextInt();
    System.out.println(a + b);
  }
}
Scala
import scala.io.StdIn
object aplusb extends App {
	val Array(a, b) = StdIn.readLine().split(" ")
  println(a.toInt + b.toInt)
}