#10013. BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 5000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm Chuối

Đề bài

NGUỒN: NGUYỄN HOÀNG SƠN

Cho n=10^5 số nguyên dương a_1, a_2, \dots, a_n\ (1\le a_i\le 2^{53}) . Với mỗi i=1,2,\dots,n , hãy kiểm tra xem a_i có phải số nguyên tố không?

Dữ liệu vào:

  • Gồm n dòng, dòng thứ i là số nguyên dương a_i .

Dữ liệu ra:

  • Gồm n dòng, dòng thứ i ghi ra 1 nếu số a_i là số nguyên tố, ngược lại ghi ra 0 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
5
6
Dữ liệu ra:
1
1
0
Giải thích:
  • Số 3 là số nguyên tố nên ghi ra 1 ;
  • Số 5 là số nguyên tố nên ghi ra 1 ;
  • Số 6 không là số nguyên tố nên ghi ra 0 .