#692. XUCXAC

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một mặt bàn nằm ngang được chia làm lưới ô vuông, trong mỗi ô có ghi một số tự nhiên.

Cho một con xúc xắc nằm vừa vặn trên một ô của lưới. Mỗi mặt của xúc xắc là một số từ 1 đến 6 . Ban đầu, mặt trước là số 1 , mặt trên là số 2 và mặt bên phải là số 3 , các mặt đối diện có tổng số là 7 . Mỗi lần, con xúc xắc có thể lăn về phía trái, phải, trước, sau. Mỗi lần tiếp xúc với mặt bàn, ta mất một chi phí bằng số ghi trên ô mà xúc xắc đang nằm trên nhân với số trên mặt của xúc xắc đang tiếp xúc với mặt bàn.

Hãy tìm cách lăn từ một ô đến một ô khác trên mặt bàn để đạt chi phí nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số M, N\ (1 ≤ M, N ≤ 50) lần lượt là số dòng và số cột của lưới ô trên mặt bàn;
  • M dòng sau, mỗi dòng ghi N số nguyên dương không quá 100 là số ghi trên các ô lưới của mặt bàn. Các dòng được liệt kê theo thứ tự từ xa đến gần, các số trên mỗi dòng liệt kê từ trái sang phải.
  • Dòng cuối ghi hai cặp số lần lượt là tọa độ (dòng, cột) của ô bắt đầu và ô kết thúc.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu vào:
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
2 2 3 3
Dữ liệu ra:
52