#339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xét cách biểu diễn số bởi các que diêm.

Với một số lượng que diêm cho trước, hãy xác định số nhỏ nhất và số lớn nhất mà bạn có thể biểu diễn được.

  • Bạn không được để thừa que diêm nào.
  • Số được biểu diễn không bắt đầu bởi chữ số 0 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n là số que diêm.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi số n là số que diêm, in ra trên một dòng hai số nguyên dương là số nhỏ nhất và số lớn nhất mà n que diêm biểu diễn được, mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3
5
8
Dữ liệu ra:
7 7
2 71
10 1111

Giới hạn:

  • 1≤T≤38,2≤n≤39