Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#149926 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2024-05-15 0:41:35
#108376 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 22 ms 352 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-12-06 14:25:11
#49838 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 22 ms 360 K C++ / 2 K trần minh hoàng 2021-10-04 9:59:11
#43238 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 / 2 K Tạ Quang Kiên 2021-08-05 11:02:17
#5859 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 27 ms 352 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-17 7:54:44
#36541 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 27 ms 360 K C++ / 1 K phan văn thi 2021-05-10 10:36:04
#109595 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 27 ms 364 K C++ / 2 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-12-09 17:10:57
#125808 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 27 ms 352 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-01-19 8:26:55
#136060 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 27 ms 356 K C++ / 728 B ng quang 2024-02-22 8:36:29
#28827 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 28 ms 356 K C++ 17 / 744 B Đoàn Thanh Phát 2021-02-27 8:01:20
#39233 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 28 ms 364 K C++ / 2 K Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-19 13:10:09
#51649 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 28 ms 348 K C++ / 3 K hihihi1 2021-10-17 12:49:53
#29581 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 601 B ĐạtNguyễn(dìa dia) 2021-03-06 9:13:44
#5860 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 935 B Phạm Thế Phong 2020-04-17 7:58:48
#117733 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 30 ms 364 K C++ 17 / 3 K meow 2023-02-03 8:04:00
#133794 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-18 7:49:55
#5862 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 31 ms 352 K C++ 11 / 858 B Đoàn Thành Lâm 2020-04-17 8:09:32
#5861 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 31 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 977 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-17 8:03:59
#30676 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 32 ms 352 K C++ 14 / 1 K MeowT.dev 2021-03-12 2:43:09
#29574 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 32 ms 348 K C++ 11 / 651 B Trần Thái Toàn 2021-03-06 9:02:01
#82664 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 869 B Đỗ Việt Cường 2022-04-30 9:32:22
#39924 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 5 K Durex+_+ 2021-06-26 16:18:20
#43470 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 33 ms 324 K C++ 17 / 2 K anhduc 2021-08-07 15:45:29
#32541 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 34 ms 440 K C++ / 978 B batman 2021-03-25 16:45:22
#65474 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 34 ms 552 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-20 3:15:48
#116421 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 2 K HoanggHiy 2023-01-26 11:42:03
#33361 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 828 B vuvanhung 2021-03-31 9:11:12
#127080 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 41 ms 356 K C++ 17 / 864 B Trần Long 2024-01-23 14:32:45
#19849 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 50 ms 348 K C++ 17 / 2 K Hoàng Văn Diệu 2020-12-08 14:56:19
#147589 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 75 ms 356 K C++ 11 / 907 B HocsinhConan 2024-04-30 12:18:13
#128661 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 78 ms 504 K C++ 17 / 1019 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-29 7:04:40
#126847 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 80 ms 352 K C++ 14 / 982 B Nguyễn Phương 2024-01-23 8:08:58
#126843 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 81 ms 348 K C++ 17 / 766 B Đào Đức Thắng 2024-01-23 8:07:31
#126848 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 82 ms 348 K C++ 17 / 717 B Phạm Đức Thiện 2024-01-23 8:09:23
#126857 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 85 ms 452 K C++ 17 / 773 B Tuấn Kiệt 2024-01-23 8:13:54
#126865 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 86 ms 356 K C++ 17 / 995 B Trần Bình An 2024-01-23 8:18:24
#42021 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 417 ms 21200 K Python 3 / 771 B ynhi 2021-07-10 3:44:37
#28565 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 471 ms 384 K C++ 14 / 2 K Phan 2021-02-25 15:28:59
#109589 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 511 ms 352 K C++ / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-12-09 15:48:08
#126860 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 914 ms 28268 K Python 3 / 665 B Linh Khanhs Cute 2024-01-23 8:15:12
#126851 #339. DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 Accepted 100 940 ms 28256 K Python 3 / 665 B gwaenchana 2024-01-23 8:09:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: