Tên đăng nhập

nguyentuandat2108

Họ và tên

ĐạtNguyễn(dìa dia)

Email

ndat9124@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-05 13:54:19

Bài tập đã đạt

339

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500