Tên đăng nhập

CSLHaiLong

Họ và tên

Đặng Hải Long

Email

hailong201105@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-27 14:19:18

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500