#451. DPPAINT – Sơn nhà

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

(Đề đề xuất DHBB 2017 của THPT CHUYÊN BIÊN HÒA, T. HÀ NAM)

n căn nhà cần sơn. Căn nhà i được sơn bằng một trong 3 màu Xanh, Hồng, Vàng với mức giá tương ứng là a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3} .

Yêu cầu: Tìm cách sơn màu cho n ngôi nhà sao cho hai căn nhà cạnh nhau không được sơn cùng màu và tổng chi phí sơn là ít nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N là số ngôi nhà;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên dương a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3} được ghi cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là chi phí ít nhất để sơn N ngôi nhà.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
13 23 12
77 36 64
44 89 76
31 78 45
Dữ liệu ra:
137
Giải thích:
  • Các ngôi nhà lần lượt được sơn các màu: Vàng, Hồng, Xanh, Vàng. Tổng chi phí là: 12 + 36 + 44 + 45 = 137

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 10^5, 1 ≤ a_{i_1}, a_{i_2}, a_{i_3} ≤ 10^4 .