Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#55682 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 85 ms 1532 K C++ 14 / 526 B hihihi1 2021-11-06 8:37:11
#44238 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 87 ms 1372 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:30:01
#38234 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 94 ms 1536 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-06-03 8:44:27
#73039 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 109 ms 3672 K Pascal / 548 B Tran Anh Quan 2022-02-14 8:08:27
#7312 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 121 ms 3424 K C++ 17 / 651 B Takce 2020-05-25 14:22:32
#90952 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 126 ms 1532 K C++ 14 / 523 B Minh Đức 2022-09-02 13:55:49
#27729 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 128 ms 4992 K C++ 14 / 719 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-17 3:54:23
#89520 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 128 ms 348 K C++ 17 / 724 B Nguyen Thanh Tung 2022-08-20 13:40:05
#28006 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 132 ms 2628 K C++ 11 / 957 B Đặng Tiến Dũng 2021-02-19 13:43:30
#73081 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 132 ms 4864 K Pascal / 756 B Nguyễn Ngọc Duy 2022-02-14 8:46:50
#42596 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 133 ms 3416 K C++ / 736 B always tle 2021-07-18 14:08:00
#81151 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 134 ms 6624 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-11 3:39:11
#90877 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 134 ms 4960 K C++ 14 / 845 B huu duc 2022-09-01 15:06:18
#90953 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 135 ms 1488 K C++ 17 / 607 B Lê Minh Đạt 2022-09-02 14:00:35
#82489 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 136 ms 3388 K C++ 17 / 497 B daotuanduy 2022-04-25 8:06:22
#108806 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 136 ms 4992 K C++ 17 / 967 B Akiet 2022-12-07 18:45:01
#72987 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 138 ms 3796 K C++ 17 / 542 B ELVIN HAMMOND 2022-02-14 7:19:28
#73128 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 138 ms 4960 K C++ / 606 B lamphong 2022-02-14 9:48:06
#7156 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 139 ms 4992 K C++ 17 / 805 B Phạm Thế Phong 2020-05-13 8:26:26
#73042 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 139 ms 4564 K C++ 14 / 725 B kaylin 2022-02-14 8:13:21
#72993 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 142 ms 2688 K C++ 14 / 801 B minh2409 2022-02-14 7:28:04
#73013 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 143 ms 2644 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-14 7:52:41
#80919 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 143 ms 2652 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-04-09 13:19:38
#46681 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 146 ms 2656 K C++ 14 / 768 B shabipilamew 2021-09-06 9:10:04
#74587 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 149 ms 3412 K C++ 17 (Clang) / 1 K Newbie 2022-02-19 8:29:49
#79125 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 153 ms 6604 K C++ 17 / 689 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-27 14:01:01
#94232 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 154 ms 3044 K C++ / 734 B Xuân 2022-10-12 20:20:32
#35270 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 156 ms 6584 K C++ 14 / 754 B Con Vịt Kutee 2021-04-18 15:59:54
#105397 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 162 ms 6596 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-26 2:20:22
#66814 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 162 ms 3408 K C++ 17 / 1003 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 14:55:48
#77916 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 164 ms 2648 K C++ 17 (Clang) / 683 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:31:34
#72991 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 512 ms 3368 K C++ 17 / 600 B tranminhprvt01 2022-02-14 7:24:14
#60771 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 513 ms 6112 K C++ / 607 B trần minh hoàng 2021-12-03 4:35:55
#59830 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 513 ms 4944 K C++ / 448 B ThMinh 2021-11-27 14:39:32
#69134 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 521 ms 3560 K C++ 14 / 603 B . 2022-01-13 15:43:42
#26463 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 538 ms 6532 K C++ 17 / 634 B Hà Hoàng Hiệp 2021-01-23 2:59:05
#81863 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 542 ms 4180 K C++ / 497 B ththw 2022-04-15 2:47:33
#41590 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 544 ms 2688 K C++ / 390 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 10:21:02
#73054 #451. DPPAINT – Sơn nhà Accepted 100 544 ms 3452 K C++ / 498 B Doan Vo Thao My 2022-02-14 8:20:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: