Tên đăng nhập

Yuyashi_Ekito

Họ và tên

Lương Minh Hiếu

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-23 11:52:33

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500