#235. MEDIAN - Phần tử trung vị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_1,a_2,…,a_n . Hãy in ra phần tử trung vị của dãy a .

Biết rằng: Ta nói phần tử trung vị của dãy C có độ dài M ( M là số lẻ) là phần tử ở vị trí chính giữa của dãy sau khi đã sắp xếp dãy C theo thứ tự không giảm. Ví dụ: Phần tử trung vị của dãy {5,1,3} 3 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1≤n≤1000001) , n là số lẻ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên a_1,a_2,…,a_n\ (-10000≤a_i≤10000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra giá trị của phần tử trung vị.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
0 1 2 4 6 5 3
Dữ liệu ra:
3