#258. PANCAKES - Làm bánh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong nhà bếp của bé Hải Dương có N con gà, các con gà tương ứng cứ sau khoảng thời gian t_1, t_2, …, t_n giây sẽ đẻ ra 1 quả trứng. Bạn hãy viết chương trình tính thời gian tối thiểu để bé Hải Dương nướng được X chiếc bánh, biết rằng 1 chiếc bánh chỉ sử dụng 1 quả trứng.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên x\ (0 < x < 10^{15}) N\ (0 < N < 20) tương ứng là số lượng bánh cần nướng và số lượng gà;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương, số thứ i là thời gian t_i tương ứng sau khoảng thời gian t_i con gà thứ i lại đẻ 1 quả trứng (t_i < 500 \ \forall i = 1..N .

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là thời gian tối thiểu để nướng x chiếc bánh.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
50 70
Dữ liệu ra:
100