Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
PANCAKES1.in PANCAKES1.out
PANCAKES2.in PANCAKES2.out
PANCAKES3.in PANCAKES3.out
PANCAKES4.in PANCAKES4.out
PANCAKES5.in PANCAKES5.out
PANCAKES6.in PANCAKES6.out
PANCAKES7.in PANCAKES7.out
PANCAKES8.in PANCAKES8.out
PANCAKES9.in PANCAKES9.out
PANCAKES10.in PANCAKES10.out
PANCAKES11.in PANCAKES11.out
PANCAKES12.in PANCAKES12.out
PANCAKES13.in PANCAKES13.out
PANCAKES14.in PANCAKES14.out
PANCAKES15.in PANCAKES15.out
PANCAKES16.in PANCAKES16.out
PANCAKES17.in PANCAKES17.out
PANCAKES18.in PANCAKES18.out
PANCAKES19.in PANCAKES19.out
PANCAKES20.in PANCAKES20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 K
PANCAKES1.in 15 B
PANCAKES1.out 6 B
PANCAKES10.in 69 B
PANCAKES10.out 8 B
PANCAKES11.in 25 B
PANCAKES11.out 16 B
PANCAKES12.in 30 B
PANCAKES12.out 16 B
PANCAKES13.in 42 B
PANCAKES13.out 16 B
PANCAKES14.in 45 B
PANCAKES14.out 16 B
PANCAKES15.in 38 B
PANCAKES15.out 16 B
PANCAKES16.in 54 B
PANCAKES16.out 16 B
PANCAKES17.in 64 B
PANCAKES17.out 16 B
PANCAKES18.in 73 B
PANCAKES18.out 17 B
PANCAKES19.in 78 B
PANCAKES19.out 16 B
PANCAKES2.in 20 B
PANCAKES2.out 6 B
PANCAKES20.in 77 B
PANCAKES20.out 16 B
PANCAKES3.in 33 B
PANCAKES3.out 7 B
PANCAKES4.in 35 B
PANCAKES4.out 6 B
PANCAKES5.in 27 B
PANCAKES5.out 6 B
PANCAKES6.in 44 B
PANCAKES6.out 7 B
PANCAKES7.in 54 B
PANCAKES7.out 7 B
PANCAKES8.in 64 B
PANCAKES8.out 7 B
PANCAKES9.in 69 B
PANCAKES9.out 7 B