#255. ZSUM - ZERO SUM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho các dãy số nguyên (có giá trị tuyệt đối không quá 10^9 ): A_1, A_2,… A_M; B_1, B_2,… B_N; C_1, C_2,… C_P\ (0< M, N,P≤1000) . Hỏi có tồn tại bộ ba số (a,b,c) với a ∈ A, b ∈ B, c ∈ C sao cho a+b+c=0 hay không?

Dữ liệu vào:

Gồm đúng hai bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu có dạng như sau:

  • Dòng thứ nhất chứa ba số M, N, P ;
  • Dòng thứ hai chứa dãy A ;
  • Dòng thứ ba chứa dãy B ;
  • Dòng thứ thứ tư chứa dãy C .

Dữ liệu ra:

Ghi ra chuỗi 2 kí tự XY , với X, Y là đáp án tương ứng cho mỗi bộ dữ liệu, X/Y = 1 nếu tồn tại bộ số nói trên, và 0 nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 2 3
-1
-1 0
-1 0 1
3 3 3
1 1 1
-1 -1 -1
-2 2 -2
Dữ liệu ra:
10