Tên đăng nhập

katum2005

Họ và tên

Nguyen Thanh Tung

Email

tungnguyenbaobinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-29 16:32:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500