#1076. PAINT - Sơn phòng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅸ (BẮC GIANG 2019)

Trong tòa biệt thự của giáo sư X có nhiều phòng nằm dọc theo một đường thẳng. Các phòng được đánh số lần lượt 1, 2, 3, .... Giáo sư muốn sơn lại tòa biệt thự của mình. Giáo sư mua một thùng sơn có 26 màu, các màu được đánh số bằng chữ cái tiếng Anh in thường từ a đến z . Sau đó, bắt đầu từ phòng số 1 , mỗi ngày trong n ngày tiếp theo, giáo sư thực hiện một trong hai loại công việc sau:

 • 1\ x : Di chuyển đến phòng số hiệu nhỏ nhất chưa được sơn lại và sơn màu phòng đó thành màu x (ở đây x là một chữ cái tiếng Anh in thường).
 • 2\ x\ y : Sơn tất cả các phòng đã sơn lại đang có màu sơn x thành màu sơn y (Ở đây x y là các chữ cái tiếng Anh in thường, x y có thể giống nhau)

Yêu cầu: Biết trình tự các công việc mà giáo sư X thực hiện, hỏi rằng sau n ngày, màu của các phòng được sơn sẽ như thế nào?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số nguyên dương n
 • n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một công việc thuộc một trong hai loại như mô tả trên

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một dòng duy nhất mô tả màu của các phòng được sơn theo thứ tự lần lượt phòng 1, 2, ...., K với K là số hiệu lớn nhất của phòng được sơn lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
1 c
1 b
1 a
1 c
1 d
2 a b
1 c
1 a
1 b
2 b d
Dữ liệu ra:
cddcdcad
Giải thích:
 • Trước tiên giáo sư sơn 5 phòng đầu với các màu sơn c, b, a, c, d
 • Sau đó các phòng màu a sơn lại thành b , màu của các phòng là c, b, b, c, d
 • Tiếp theo 3 phòng tiếp được sơn và các màu là c, b, b, c, d, c, a, b
 • Cuối cùng các phòng màu b được sơn màu d , dãy màu các phòng là c, d, d, c, d, c, a, d

Giới hạn:

 • Subtask \#1 : ( 50\% số điểm) n≤10^4
 • Subtask \#2 : ( 50\% số điểm) n≤10^6