Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 86 268 32.09%
1002 MINE - Đào vàng 23 138 16.67%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 133 30.08%
1076 PAINT - Sơn phòng 101 342 29.53%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 33 244 13.52%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%