Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 99 336 29.46%
1002 MINE - Đào vàng 26 148 17.57%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 126 31.75%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 331 29.31%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%