Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 45 122 36.89%
1002 MINE - Đào vàng 15 64 23.44%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 28 85 32.94%
1076 PAINT - Sơn phòng 66 205 32.20%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 19 92 20.65%
1078 MOTION - Chuyển động 6 14 42.86%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 2 7 28.57%