Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%