Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 286 31.47%