Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1002 MINE - Đào vàng 28 151 18.54%