Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1002 MINE - Đào vàng 15 64 23.44%