Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
892 OVERPART - Quá nửa 1 1 100.00%
1002 MINE - Đào vàng 9 50 18.00%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 18 21 85.71%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 7 13 53.85%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 11 19 57.89%
1013 CANDY - Chia kẹo 1 7 14.29%
1273 NORMA 0 15 0.00%
1505 PICKING - Hái quả 4 8 50.00%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 3 22 13.64%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 3 3 100.00%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 6 18 33.33%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 3 5 60.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 27 7.41%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 3 12 25.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 14 21.43%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 1 5 20.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 3 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 23 30.43%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%