Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1002 MINE - Đào vàng 24 145 16.55%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1273 NORMA 0 23 0.00%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%