Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1002 MINE - Đào vàng 25 147 17.01%